pixel

Slagtergårdene som byrums­mosaik

Bevar og byg videre med hukommelse frem for at rive et særligt sted ned.

slagtergårdene primus arkitekter

STEM

Denne vision har modtaget 96 % positive stemmer
Stemmer i alt 109

De gamle slagtergårde ved Enghavevej på Vesterbro står til nedrivning i et lokalplansforslag der er på bordet nu. I forslaget erstattes de af et i øvrigt udmærket boligprojekt, men efter en ophedet debat er godkendelsen af lokalplanen midlertidigt udskudt. Sagen har fået politisk bevågenhed og Kulturministeren skal nu tage stilling til, om en fredning skal gennemføres

Sagen har generel eksempelværdi for, hvordan vi håndterer kultursporene i en by i vækst. København er en by med behov for flere boliger og dermed naturlig investeringsappetit på at udbygge de ledige kvadratmeter. Det medfører som altid en risiko for politisk eftergivenhed. Og realiseringen af de kortsigtede gevinster, risikerer at fratage os de vigtige skæve steder, der rummer den poesi og de fortællinger, som en levende by er lavet af.

Omvendt mener vi hos Primus Arkitekter heller ikke, at en fredning er løsningen. Man kan ikke frede en storby. Den skal leve, men også elske og fortsat nære den forskellighed og mangfoldighed den er bygget af.

Gentrificeringen og ensretningen skal udfordres med diversitet. Både social og bygningsmæssig diversitet. Men det kræver ydmyghed, lydhørhed og mod fra alle involverede parter.

Vi præsenterer her et alternativ til det foreliggende projekt for slagtergårdene. Et nyt projekt, der fastholder udviklings- og investeringsmulighederne og det samme antal m2, som der er søgt om i nuværende lokalplansforslag, men som samtidig bevarer og videreudvikler karakteren af det særlige område som slagtergårdene er i dag.

Et alternativ for et særligt sted

På oversigten herunder ses til venstre de nuværende forhold med blandet struktur og synlige kulturspor. I midten lokalplansforslaget, hvor slagtergårdene nedrives og boligbebyggelser opføres i en traditionel karréstruktur, der dog bevarer en offentlig passage igennem området. Og til højre vores forslag for Slagtergårdene, hvor de eksisterende lave bygninger sammen med tre nye boligtårne skaber en mosaik af oplevelsesrige og grønne byrum for hele byen.

Slagtergårdene på Enghavevej rummer ikke som enkeltstående bygningsværker en umistelig kvalitet. Den særlige kvalitet ved området ligger, udover kulturhistorien, i deres varierede struktur, i de lave bygningers skæve mellemrum og i den offentlige adgang.

Slagtergårdenes porøse bystruktur udgør et særligt sted i en by af lukkede karréer. Det synes vi er værd at bevare og underbygge. Vi foreslår, at bygge videre på stedets eksisterende struktur, hvor baggårdene er tilgængelige for offentligheden, men med nye funktioner i et forløb af overraskende rumlige oplevelser.

En levende mosaik

Vi bevarer den offentlige adgang til området. Derfor løftes adgangen og kantzonen til de nye boliger til 1. sals niveau. Fra det hævede niveau forbindes de nye boliger med 1. salen i de eksisterende bygninger, der hermed kan udnyttes som fællesarealer til fællesspisning, kontorfællesskaber, etc.

Nye funktioner i de oprindelige bygninger formidler overgangen mellem det indre gadeforløbs to niveauer.

Friarealer til boligerne etableres som grønne taghaver og væksthuse. Boligerne er tænkt til studerende, singler eller som kollegier. Stueplanet indeholder udadvendte funktioner som værksteder, iværksætter-hubs, makerspaces, mindre virksomheder, restauranter og caféer.

Tilsammen en mosaik af byrum, der rummer mange lag af historie, variation og overraskelser.

Kort
Slagtergårdene

Ansigtet til byen

Enghavevej er i dag en smal, dobbeltrettet gade med en meget smal kantzone med dårlige forhold for områdets cyklister. Vi foreslår at ensrette trafikken og udvide kantzonen foran slagtergårdene. Herved kan gadefacaderne mod sydøst åbnes mere op og udnytte fortovet mod Enghavevej samtidig med at cykelforholdene forbedres væsentligt.

Boligtårnene placerer sig nænsomt i forhold til nabobebyggelsen, og sikrer de lange kig på tværs af Enghavevej.

De nye bygninger placerer sig i, fastholder og understreger den nuværende lagdelte baggårds-struktur. De mange passager og de små og karakterfulde byrum bibeholdes og videreudvikles. Den centrale placering af Rytmisk Center gør det oplagt, at benytte port-passagerne og de omkringliggende byrum til at holde mindre koncerter og arrangementer.

På visualiseringen herunder er der koncert på det nye 1. sals plateau ved Rytmisk Center. Et eksempel på hvordan adgangsplateauet binder de nye boligtårne sammen med de eksisterende bygningers nye funktioner på 1. sal.

Oplevelser og stille steder

Der er blevet udformet mange aktive byrum i de seneste år. I Københavns Kommunes byrumsanalyse, ’Bylivsregnskab’ fra 2012, var et af de lidt overraskende resultater, at mange mennesker efterspørger stille rum og rum til fordybelse og refleksion.

Med inspiration fra New Yorks lommeparker foreslår vi at byrummene i Slagtergårdene indrettes som et oplevelsesrigt forløb af lommeparker af varieret karakter. Herunder også for eksempel små vandhaver og rum til fordybelse og ro.

Visualiseringen herunder viser indgangen fra passagen ved Vesterbrogade. Vi bevarer Slagtergårdenes forskellige indgange fra den omkringliggende by og binder projektet sammen med frodig beplantning og brostensbelægninger.

Primus Arkitekter bor selv på Vesterbro og arbejder passioneret med bygninger, byrum og byer og de fællesskaber der både dannes og ligger til grund for dem.

David Bülow er stifter og medindehaver af tegnestuen, og bl.a. medlem af Kunstnersamfundet og fagdommer i Arkitektforeningen.

Se mere på primus.nu, samt på tegnestuens Facebook og Instagram.

Mest læste

Gode visioner
Er du registreret bruger på Magasinet KBH kan du sætte dit præg på København. Stem visioner op og ned … eller vis din egen frem
Ikon læs mere

relaterede
visioner

relaterede
artikler

seneste
visioner

Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.
close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling