pixel

Ny vejforbindelse over Vestvolden er hærværk på natur og kultur

Lokale vil have cyklisme og offentlig transport — ikke en ny bilbro gennem Vestvolden, der ifølge medlem af lokaludvalget er i modstrid med byens 'Kommuneplan 2024'.

vestvolden bro vejforbindelse

Hvis det står til Københavns Kommune og regeringen, er den smukke Husumvold (Vestvolden) på vej til at få en ordentlig ridse.

Man ønsker at føre en bred vej igennem voldanlægget, der skal give plads til 10.000 biler i døgnet — og måske en letbane på sigt.

Da Vestvolden imidlertid er dobbeltfredet som nationalt fortidsminde og som levested for truede dyrearter, kræver det en anlægslov, der netop nu er under behandling i Folketinget (L175).

Udover at det er problematisk, at man griber til affredninger for at gennemføre fortætning af byggeri og etablering af lokalveje, så er den planlagte vejforbindelse også i uoverensstemmelse med de fine hensigter i Københavns Kommunes aktuelle oplæg til den nye kommuneplan for 2024 "Fremtidens klimavenlige hovedstad".

Vejforbindelsen skal understøtte fortætningen af Tingbjerg og kan forventes at generere meget mere biltrafik i området, hvor der aktuelt kun er én bilvej ud af kvarteret.

10.000 ekstra biler

Sammen med den planlagte etablering af Husum Haveby vil vejen ifølge VVM-undersøgelsen føre ca. 10.000 ekstra biler i døgnet ud til Frederikssundsvej, som i forvejen har svært ved at rumme de nuværende ca. 18.000 biler i døgnet.

Hvorfor ikke løse Tingbjergs og Husums fremtidige trafikbehov med løsninger, der stemmer overens med den nye kommuneplans mål om mere cykel- og gangtrafik samt kollektiv trafik?

Hvorfor skal der nødvendigvis bygges vejforbindelse til biler, når der i forvejen er fem cykelstiforbindelser til Tingbjerg?

Den nye kommuneplan som laves i år (og som gælder i fire år, red) sigter på at fremme turisme udenfor Københavns centrum, og Vestvolden nævnes ofte som én af mulighederne.

Vejforbindelsen vil imidlertid ødelægge den oplevelsesmæssige værdi af det 1 km lange stræk mellem Åkandevej og Mørkhøjvej.

Dét gælder ikke blot i forhold til fortidsmindet det pågældende sted, hvilket Københavns Museum har påtalt, men også den fine og dyre legeplads, som for godt 10 år siden blev opført med penge fra Realdania m.fl.

Fortalerne for vejforbindelsen siger, at ødelæggelsen kun vedrører et ganske lille stykke (ca. 350 x 30 meter), men man kan måske sammenligne skaden med en ridse i en bil, der jo spolerer det æstetiske indtryk og skaber grobund for rust. Mon ikke de fleste turister vil tabe mund og mæle, når de ser, hvordan man i København mishandler natur- og kulturværdier?

Historie er spin

Vejforbindelsen vil også medføre støj og røg og lysforurening, og vil være til skade for fredede padder og flagermus og til gene for de mange lokale, der benytter voldgaden til transport, motion, hundeluftning og hygge.

Desuden vil vejen krydse voldgaden i niveau — med det resultat, at trafikanterne på skift må vente på hinanden.

Man har konstrueret et spin om, at vejforbindelsen er en nødvendig følge af ghettoloven fra 2018. Men faktisk har vejforbindelsen været på kommunens dagsorden i hvert fald siden 2015 (jf. 'Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi').

Med ghettoloven fik man et argument hårdtslående nok til at tilsidesætte hensynet til fredningerne, idet man med den i hånden kan true med at smide mere end 500 familier på gaden, hvis ikke man får vejforbindelsen.

Dette spin er imidlertid skrøbeligt, da Landsretten har bedt EU-domstolen om at vurdere, om ghettoloven er i strid med ligebehandlingsloven.

Hvis EU-domstolen underkender denne brug af ghettoloven, står Københavns Kommune i en pinlig situation.

Mest læste

kommentarer

jensbierring
Man kan kun undres over hvorfor Borgerrepræsentationen gang på gang nægter at lytte til deres vælgere
Sigurd Larsen

En ny Bispeengbue er på vej?

Tak for en velargumenteret artikel.

D. 15/3 kommenterede jeg på en artikel om planerne for bro- og vejforbindelse i magasinet.

Kommentaren er indsat nedenfor:

Det virker umiddelbart som et tyndt grundlag, blot "at ville forbinde to bydele". Tendensen er desværre udbredt. Reducer eller gennemskær de rekreative områder vi har i byen. Prioritér beton over grønt. Støj over stilhed. De ophøjede mål og værdier erstattes af pragmatisme og ”vi skal hurtigt frem”. En ny Bispeengbue? Nej tak! Det er endvidere problematisk at fredninger ophæves, for hvorfor skal vi så have fredninger? Volden har en historisk værdi, som fredningen skal beskytte. Men voldanlægget har jo opnået en højere værdi, end "blot" historisk, grundet det grønne og rekreative. Det er således et ødelæggende indgreb på alle måder, med dette broanlæg. Endnu værre, den tænkning der ligger bag. Alternativer har været undersøgt (tunnel). De er fravalgt grundet økonomi (og måske noget med nogle ramper). Hvor bæredygtigt er det, at aflevere det ene betonmonument efter det andet, for de generationer, der skal overtage denne verden? Jeg ville ønske at Borgerrepræsentationen anlagde et bredere perspektiv end blot økonomi. Eller sagt på en anden måde: hvis anlægget ikke kan opføres inden for et afsat budget, så fredningen kan bevares og de rekreative og grønne kvaliteter bevares, ja, så har vi desværre ikke råd til at binde de her bydele bedre sammen.

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling