pixel

Problematisk kryds på Refshalevej skal ombygges

Cykelsti, trafiklys og busplads skal gøre besværligt kryds på Refshalevej til en mere sikker oplevelse fremover.

refshalevej, luftfoto

Plads er der ikke meget af på Refshalevej.

Den smalle og snoede vej, der forbinder Refshaleøen med Holmen, har de senere år lagt asfalt til folkevandringer mod madmarkedet Reffen, Copenhagen Contemporary, CopenHell og hvad der ellers findes af spændende aktiviteter ude på Refshaleøen.

Da vejen udgør den primære forbindelse mellem Refshaleøen og den indre del af byen, er den tiltagende trafik til den gamle industriø ved at blive et problem.

Og trafikproblemet bliver bestemt ikke mindre i fremtiden, når både Refshaleøen og Lynetteholmen skal byudvikles.

Bedre plads til cykler og gående

Derfor har Københavns Kommune vedtaget flere delprojekter, der skal forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, så det forhåbentlig bliver lidt sikrere at bevæge sig på disse kanter af byen.

Ét af dem er at udvide krydset ved Forlandet, som desuden anvendes af skolebørn fra Margretheholm, der skal til og fra Christianshavns Skole.

Krydset opleves i dag ret utrygt, da der hverken er signalregulering eller fodgængerfelt — og heller ikke meget plads til at orientere sig.

Men det bliver snart lavet om, for planen er, at ombygge krydset til et firebenet signalanlæg, så beboerne på Margretheholm får deres egen lille cykelsti, der leder de bløde trafikanter trygt mod Christianshavn, mens bilerne pænt venter.

Samtidig vil en ny, afmærket busholdeplads gør det lidt lettere at forstå hvor på den trange vejplads, man skal vente på bussen, og hele øvelsen skal gerne skabe bedre og mere forståelige forhold for den tiltagende trafik i området.

Rammer privat grund

Lige dér hvor den nye cykel- og gangsti skal anlægges, befinder der sig dog allerede et privat vejareal på godt 300 m².

Dét betyder, ret usædvanligt for et københavnsk trafikprojekt, at den pågældende grund først må eksproprieres, før gravemaskinerne kan komme i gang.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune forventer dog ikke, at dette helt vil vælte kommunebudgettet.

Ejendommen er nemlig beliggende indenfor en såkaldt 'fortidsmindebeskyttelseslinje' og må derfor alligevel ikke bebygges, hvilket en salgspris må tage hensyn til.

Arealets status skyldes, at krydset ligger lige på kanten af Københavns gamle fæstningsanlæg, som er et fortidsminde, der er reguleret af omfattende fredninger.

At udvide krydset og vejen til den nødvendige bredde har derfor også krævet en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer fredningen.

Styrelsen har dog endnu ikke givet fuld dispensation til hele strækningen, som alle delprojekterne omfatter. Forvaltningen skriver derfor, at de udføres i forskelligt tempi, efterhånden som der er fundet løsninger.

De øvrige projekter omfatter et signalanlæg ved Krudtløbsvej-Refshalevej, en ombygning af Margretheholmsvej og Forlandet samt en større analyse af, hvordan Refshalevej kan udvides på den sparsomme plads i fremtiden — f.eks. ved at man udvider den ud i Minebådsgraven.

Denne del af projektetet bliver dog en balance udi det muliges kunst, da også denne del af området er fredet og kategoriseret som et historisk fortidsminde.

Både arbejdet med krydset og undersøgelsen af en større udvidelse af vejen i fremtiden bliver efter planen sat igang i løbet af i år. Krydsomlægningen er budgetteret til knap 11 mio. kroner — penge som allerede tidligere er sat af på de kommunale budgetter.

Skal geares til mange flere cykelture

Det er nok ikke dumt nu at sætte gang i en større ommøblering af Refshalevej og de tilstødende områder.

Mens jordopfyldningen til det der engang skal blive Lynetteholm så småt er i gang, er de videre planer for Refshaleøens fremtid også på trapperne.

Går det som By og Havn og Refshaleøens Ejendomsselskab — der tilsammen ejer godt 75 procent af halvøen — gerne ser det, skal hele området over de næste mange år udvikles til et ægte københavnsk bykvarter — præcis som man er i gang med på de nordlige naboer Nordhavn og Lynetteholm.

Udsigten til mere beboelse i et område, der ikke hænger specielt godt sammen med resten af byen, sætter naturligvis pres på den kommunale planlægning af nye cykel- og gangruter.

En frisk analyse af en ny bro — eller færgefart — mellem Østerbro og Refshaleøen skal om nogle år blive til en ny cykelforbindelse mellem Refshaleøen og det gamle København — som supplement til Refshalevej.

En anden analyse skal se på, hvordan Refshalevej og den nye bro — hvis den altså bliver til noget — kan kobles på et større, nyt netværk af cykelforbindelser, der skal binde Refshaleøen og Lynetteholm bedre sammen med resten af byen.

Og derudover er det blevet aftalt, at kommunen i år undersøger, om der kan afsættes midler til en udvidelse af Havneringen — den godt 13 km lange cykel- og gangrute, der i dag løber langs den centrale og sydlige del af Inderhavnen — så ruten fremover også kan inkludere gode gang- og cykelforhold langs vandet på Holmen og Refshaleøen.

Hvad der skal ske inde på land, er også ved at blive planlagt. Vinderne af idékonkurrencen for Refshaleøens fremtid afsløres den 26. januar, og herefter vil man gå videre til en konkurrence om en egentlig strukturplan — altså en plan for hvad der i fremtiden skal ligge hvor på øen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

Ombygningen af krydset er der ikke så meget at sige til. Det får ikke den store betydning for at "forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter" (har jeg læst i et politikersvar fra TMF) - men det vil øge den oplevede tryghed, og det vil muliggøre den forventede firedobling af biltrafikken på kort sigt.

Men det større perspektiv er, at Refshaleøen + Lynetteholm får lov at smadre en del af Københavns 300 år gamle fæstningsanlæg - den største enkelte linje i byens geografi - selv om der er et indlysende bedre alternativ.

Det har jeg skrevet et langt indlæg om her:

https://byrummonitor.dk/Debat/art9669492/Lynetteholm-beh%C3%B8ver-ikke-belaste-f%C3%A6stningsanl%C3%A6g.-Der-er-et-oplagt-alternativ

Det er særlig penibelt, fordi forvaltningen har kendt den alternative mulighed i 20 år. Mens både politikerne i Teknik- og Miljøudvalget og Slots- og Kulturstyrelsen fredningsmyndigheden, der skal godkende krænkelsen af fortidsmindet) ikke er blevet informeret om den (iflg. en mail fra forvaltningen til mig).

Det meste af cykeltrafikken (der jo også vil vokse vildt fremover, i elcyklens århundrede) kommer fra sydvest, over dæmningen. Mens det meste af biltrafikken kommer fra syd (Forlandet). Det virker så indlysende at benytte lejligheden til at skille dem ad, og skabe en (mere eller mindre) bilfri cykelvej til Refshaleøens nybyggerier, senere Lynetteholm og til sidst Nordhavn: en østlig ringvej for cyklister.

Hvis kommunen levede op til sin forpligtelse til at "soignere" området og forskønne det lidt, kan fortidsminde + cykeltrafik + naturværdier ende som en fin lille grøn perle med siv og svaner og udsigtsplatforme, et "gadekær" for de 50.000 beboere, der er på vej.

Og der er ca. 100 mill. kr. i gevinst ved at undlade at udvide vejen på den korte strækning.

Kommuneplan 24 og lokalplan for Refshaleøen er på vej. Jeg håber, nogen politikere læser mit indlæg i Byrummonitor, og tager et initiativ.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling