pixel

Noma skal fjerne afspærring — men vil ikke

De første klager rullede ind i 2018, men nu har Restaurant Noma endelig fået besked på at fjerne ulovlig hegning af stien om Stadsgraven — men nægter.

Efter fem år har Restaurant Noma langt om længe fået et endegyldigt svar fra Københavns Kommune:

Den afspærring, de har placeret over stien langs Stadsgraven, er ulovlig og skal fjernes.

Men det har restauranten ikke tænkt sig at rette sig efter, og i den anden ende af grunden har striden om Nomas afspærring af fortidsmindet Christianshavns Vold — der er udlagt som rekreativt område — taget en helt ny drejning.

Det er blevet tid til igen at besøge sagen om Noma, som allerede har fyldt seks artikler og en podcast i nærværende magasin.     

Hænger hvor det plejer

Sagen om byens måske bedst kendte restaurants afspærring af stien omkring Stadsgraven starter helt tilbage i 2018.

Her modtager både Københavns Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen klager over, at den nyåbnede restaurant i det gamle 'Søminedepotet' havde afspærret den sti, der løber mellem volden og vandet.

Efter en lang række misforståelser, fejl og beklagelser, nåede Københavns Kommune i 2022 endelig frem til, at selve adgangen til området var deres ansvar og ikke det statslige Slots- og Kulturstyrelsens, der havde åbnet en separat sag om Noma indretning i området.

Og den kommunale sag er altså nu — godt fem år efter de første klager kom ind — mundet ud i, at Noma i oktober fik en frist til den 2. november til at fjerne det reb, der spærrer adgangen til stien fra Refshalevej i grundens nordlige ende.

Magasinet KBH lagde dog den 8. november løbeturen forbi Noma og kunne konstatere, at rebet hænger præcis hvor det plejer at hænge — og at stien, der ellers løber hele vejen rundt om Stadsgraven, fortsat er afspærret. 

Det er der dog for så vidt ikke noget overraskende i. Og Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus er formentlig heller ikke chokerede.

Det er bare pædagogisk

Da lokalplanen for området angiver, at der skal være 'offentlig adgang' til arealet, hvor Noma ligger, var restaurantens eneste mulighed for at opretholde en hegning, at der blev givet en dispensation for reglerne. Og derfor havde Noma søgt kommunen om en sådan.

Men da man på Nomas kontor fik en indikation af, at der ville blive givet afslag på dispensationen, skiftede man kurs og trak i august ansøgningen tilbage. 

Det fremgår af en ny aktindsigt, som Magasinet KBH har fået i sagen.

I stedet havde Noma konsulteret en advokat og gjorde nu gældende, at man slet ikke behøver en dispensation. Ifølge Noma og advokaten udgør rebet over stien nemlig slet ikke et "hegn" og falder i øvrigt ind under en bagatelgrænse, da der er "tale om en helt underordnet indretning, som kan fjernes på et øjeblik og mere er af pædagogisk end reel betydning."

Uagtet at Noma altså trak ansøgningen tilbage i august, gav Københavns Kommune den 12. oktober restauranten besked om, at man gav afslag på ansøgningen om dispensation — og at afspærringen derfor skulle være væk den 2. november.

Men det er den altså ikke.

Måske videre til politiet 

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser nu, at man 9. november bad Noma om dokumentation for, at afspærringen var fjernet — selv om man altså er klar over, at Noma ikke agter at fjerne den.

Fristen for at indsende dokumentationen udløb 16. november, og næste skridt er nu, at der til Noma vil blive sendt et såkaldt "varsel om påbud" — en mere formel advarsel om, at man ikke overholder loven. Er der efter yderligere 14 dage ikke sket noget endnu, kommer så det egentlige "påbud", der er et lovmæssigt krav om, at man retter sig efter afgørelsen.

Sker dét fortsat ikke, "kan forvaltningen i yderste konsekvens overdrage sagen til Politiet," oplyser forvaltningen, der dog også fortæller, at Noma har klaget over forvaltningens afslag på dispensation til Planklagenævnet.

Planklagenævnet er en statslig instans, der har hjemmel til at omgøre lokalplansrelaterede beslutninger taget i landets kommuner. Sagsbehandlingstiden er her typisk et halvt år, så man skal altså ikke forvente, at rebet ved Noma endeligt bliver krævet fjernet før engang midt i 2024. Og det vil altså kun ske, hvis Planklagenævnet giver Københavns Rådhus medhold. 

Sti kræver både syd og nord

Men hvad så med afspærringen i den anden ende af Nomas grund?

Hvis stien om Stadsgraven skal genetableres, så er det ikke nok blot at fjerne rebafspærringen i nord. Så skal også det pigtrådsbeklædte hegn i den sydlige ende ned.

Har man fra Torvegade fulgt stien langs vandet, bliver man efter knap 2½ kilometer i dag stoppet på sin færd af et metalhegn påsat både pileflet og pigtråd. Lige ovre på den anden side ligger Noma.   

Her har sagen dog fået yderligere et twist, der ikke tidligere er kommet på banen i de forgangne fem år

Nomas advokat er kommet frem til, at hegnet mod syd "ligger udenfor lokalplanområdet, og dermed kan sagen for kommunen pt. kun angå det opsatte reb mod nord."

Det viser aktindsigten i sagen.

Københavns Kommune medgiver over for Magasinet KBH, at pigtrådshegnet i syd ikke ligger i området 'Holmen', som er den lokalplan, der angiver, at der skal være offentlig adgang til området, og at arealerne skal være uindhegnede.

Men i stedet gælder en anden lokalplan for det sted, hvor hegnet i syd ligger — nemlig den for Christiania.

Skellet mellem de to lokalplansområder ligger få meter fra Nomas pigtrådshegn, men grænsen er umiddelbart ikke til at tage fejl af: Det sydlige hegn ligger helt korrekt i et område, der reguleres af planen for Christiania, og dermed gælder andre regler for dette sted, end der gør for afspærringen med reb i den nordlige ende af grunden.

Og her må vi indtil videre efterlade læseren i spænding. 

Afventer opklaring 

Magasinet KBH gør meget ud af denne sag, fordi den også er et eksempel på, at der ikke sjældent er udfordringer med, at de regler der politisk er blevet vedtaget i byens lokalplaner ikke bliver overholdt.

Teknik- og Miljøforvaltningen har indtil videre fortalt Magasinet KBH, at man ikke har mulighed for at gøre noget ved Nomas pigtrådsklædte hegn i syd, fordi lokalplanen for Christiania ikke sætter de nødvendige rammer for at regulære indhegning. Og dermed kan man ikke genskabe stiforbindelsen omkring Stadsgraven, der altså ellers har status af offentligt fortidsminde.

Siger forvaltningen altså. 

Magasinet KBH har derfor været dybt nede i lokalplanen, og redaktionen er ikke umiddelbart enige i forvaltningens læsning af, hvad lokalplanen siger. Og derfor har vi stillet en række opfølgende spørgsmål, som vi forventer snart at få svar på.

Så snart vi har modtaget dem, følger vi op med, hvad der vil blive den 8. artikel i sagen om Nomas afspærring.    

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

viggo regnar Jensen
Er logget ind men kan alligevel ikke læse artiklerne på telefonen. Er OK på PC.
Astrid A
Jeg er spændt på at se forvaltningens svar på jeres spørgsmål.
Ulrik Hedegaard
Hvor er det dog pinligt, at Noma uden meget besvær kan drive KBH Kommune rundt i manegen i flere år på denne her måde.
uffe.jacobsen_3156
Tilstanden er bedrøvelig, men det er sagsgangen sandelig også. Danmark når det er værst!
belnurze@gmail.com
Det klæder godt nok et sted som Noma rigtig dårligt.
Brian EF
Hvorfor skal NOMA have særbehandling? De har valgt en placering i byen som er populær. Stien var der før NOMA, så må de jo leve med eventuelle nysgerrige vindueskiggere. Vor herre til hest, der må da være større problemer i verden. Men åbenbart nemmere at bede om tilgivelse end tilladelse - eller hur?
Soeren.chr.jensen_1735
Lav da en sti bag om Noma over volden og forsyn den med nødvendige trapper eller lign. Enhver kan se, at det er helt uudholdeligt for Noma og deres gæster at have nysgerrige mennesker til at stå og glo ind ad vinduerne til deres restaurant. Noma har jo lovformeligt fået lov at bygge sit hus. Giv dem så lov til den uforstyrrethed, der er nødvendig.
Casper AB Soeren.chr.jensen_1735
Altså ligesom alle byens øvrige restauranter har spærret fortovet af, så nysgerrige forbipasserende ikke kan stå og glo ind ad vinduerne?
Soeren.chr.jensen_1735 Casper AB
Du ved godt, at det er mere interessant at kigge ind hos Noma end at glo på en kebabparlor på Nørrebrogade.
Karen Melchior Soeren.chr.jensen_1735
Det var så vidt jeg husker ikke et problem ved NOMAs gamle placering i Nordatlantens Hus. (Kun blevet et problem af dem i stueetagen ved Krøyers plads, der har sat sorte mure og høje planter op.)
Lena Benkert_I Soeren.chr.jensen_1735
Helt enig!
Casper AB Soeren.chr.jensen_1735
Er du helt med på, hvad du skriver her? Du siger, at hvis en virksomhed har nået et vist (i øvrigt udefineret) niveau inden for sit fag, så skal de have dispensation fra lovgivningen til at afspærre areal, hvortil det ellers er bestemt, at der skal være offentlig adgang. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte med det argument med hensyn til at opretholde et demokratisk, velfungerende samfund.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling