pixel

"Manglende koordinering" koster årlange forsinkelser

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning skal sikre, at politiske beslutninger føres ud i livet — men i praksis kniber det gevaldigt. Er der et demokratisk problem?

sagsbehandling spindelvæv

Hvis politisk vedtagne lokalplaner ikke bliver overholdt, har det så nogen konsekvenser?

Spørgsmålet kan lyde lidt abstrakt, men blot de seneste par måneder har to sager peget på, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMF) har endog meget store problemer med at sikre, at byen ender med at fungere, som politikerne har bestemt.

En lokalplan er en slags lokal lov, der skal overholdes, og i Københavns Kommune er det TMF, der skal holde tilsyn med, at det rent faktisk sker.

Ved Christianshavns Vold har restauranten Noma helt siden 2018 afspærret et stykke af stien rundt om voldgraven — selv om lokalplanen foreskriver, at der skal være "offentlig adgang" til området. Og selv om man hos TMF siden 2018 har modtaget klager over, at der nu ikke længere er det.

I Ørestad er de lokale beboere ved at være godt trætte af, at stueetagerne i Royal Arena er tillukkede og livsløse, selv om lokalplanen for byggeriet kræver, at de skal være "udadavendte" og "aktive". Her klagede man over forholdene til TMF tilbage i 2020. Men heller ikke i Ørestad er der sket det mindste her i marts 2023.

Er lokalplaner noget værd, hvis der ikke er ordentligt tilsyn med, om de bliver overholdt?

TMF skal sikre beboerns vilje

Magasinet KBH har i en længere periode forsøgt at få svar fra TMF — både vedrørende de to konkrete sager, og generelt om arbejdsgangene i forvaltningen. Har byens beboere reelt nogen sikkerhed for, at politiske beslutninger bliver udmøntet i byen, hvis lokalplaner tilsyneladende kan ignoreres i årevis af de bygherrer, der bygger nyt i byen?

Byens beboere har valgt byens politikere, og de bestemmer kort sagt, hvordan byen skal fungere og indrettes via de lokalplaner, som der er et politisk flertal bag.

Planerne kan både sætte rammerne for nye byggeriers fysiske form og bestemme hvordan f.eks. byrum, stueetager og offentlige arealer skal fungere — og hvad der skal være offentlig adgang til.

Så snart politikerne har vedtaget en lokalplan, er den for så vidt ude af de folkevalgtes hænder. Herefter er det op til embedsmændene i TMF at sikre, at de politiske beslutninger bliver gennemført.

Men gør de?

4½ år med Noma

I sagen om Noma har vi tidligere belyst, hvordan TMF i august 2022 først — fejlagtigt — oplyste til Magasinet KBH, at man ventede på en orientering fra Slots- og Kulturstyrelsen, før man kunne foretage sig yderligere i sagen. Det var ikke mindre end fire år efter, man havde modtaget den første klage over Nomas afspærring.

Efter en aktindsigt stod det dog klart, at TMF ikke blot havde modtaget den omtalte orientering helt tilbage i 2019, men også at man slet ikke behøvede at vente på den.

Forvaltningen havde nemlig selv den fulde beslutningskompetence i sagen, og Slots- og Kulturstyrelsen havde flere gange siden 2019 påpåget dette over for TMF.

Alligevel skete intet i årevis. Det var først, da Magasinet KBH efter sin aktindsigt påpegede fejlene og manglerne, at der igen kom gang i sagen. Forelagt vores oplysninger svarede TMF nu:

"Forvaltningen har ved en beklagelig fejl ikke fået fulgt op på tilbagemeldingen fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vi vil prioritere sagen og gå i dialog med Noma omkring lovliggørelse af forholdet."

Det var i oktober 2022, og siden er der startet en dispensationssag om forholdene ved Noma, så TMF nu igen — formodentlig — er i gang med en sagsbehandling.

Til Magasinet KBH oplyser TMF i dag, at man stadig er i gang med sagen, og at man ikke kan sige noget om, hvornår sagsbehandlingen er afsluttet.

2½ år med Royal Arena

I sagen om Royal Arena har Magasinet KBH i halvanden måned forsøgt at få et klart svar på, hvad der er sket i den nu 2½ år gamle sag — og hvis ikke noget, hvorfor?

Royal Arena skulle ifølge lokalplanen — og dens visualiseringer — havde været et åbent byggeri, der både tiltrak og skabte nyt liv med f.eks. nye restauranter både indeni og udenfor bygningen.

Virkeligheden i dag er dog en noget anden med indadvendte funktioner og vinduespartier der er lukket til med matterede overflader.

14 dage efter Magasinet KBH første gang spurgte ind til forholdene og specifikt bad om detaljer om sagsbehandlingen, modtog vi svar fra TMF:

"I forhold til, om facaderne er i overensstemmelse med lokalplanen, så er sagen stadig igangværende."

Derfor bad vi samme dag igen TMF om at uddybe, hvad der rent faktisk sker i sagen. Via en aktindsigt står det klart, at man har været på besøg på adressen i juni 2021, men det er snart to år siden, og siden er intet tilsyneladende sket.

Vi skrev blandt andet:

"Vi beder igen om et detaljeret, fyldestgørende svar. Dette er er pressespørgsmål til en offentlig myndighed, og transparens i den offentlige forvaltning er ikke blot vigtig men også lovpligtig i henhold til Offentlighedsloven."

Yderligere et par insisterende mails røg frem og tilbage denne dag, inden TMF endelig lovede at vende tilbage.

Der gik cirka tre uger, før et svar fra TMF tikkede ind på redaktionen den 20. februar — først med en kort status:

"I forhold til spørgsmålet om facaden på Royal Arena er i overensstemmelse med lokalplanen, er dette forhold fortsat under behandling."

Og dernæst endelig et lidt mere klart svar end tidligere:

"Sagen har i en periode stået stille, fordi der for tiden er lange sagsbehandlingstider på byggesager i Københavns Kommune, herunder særligt for lovliggørelsessager. [...] Forvaltningen har ca. 3.400 anmeldelse- og lovliggørelsessager, og det har desværre haft en betydning for sagsbehandlingstiderne. I den aktuelle sag [om Royal arena, red.], har en manglende koordinering internt i forvaltningen vedr. de anmeldte forhold, beklageligvis også gjort at sagen har stået stille i en periode."

TMF ved ikke, hvor mange sager de har

"Manglende koordinering" har indtil videre sat behandlingen af Noma-sagen omkring 3½ år tilbage — og samme problem gør sig altså også gældende for den årlange sag om Royal Arena.

Det er de to eneste sager, som Magasinet KBH har spurgt ind til i denne omgang, og det er derfor nærliggende at spørge, om der er tale om et systemisk problem i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Sikrer TMF et basalt fundament under, at der leves op til byens politisk vedtagne lokalplaner? Eller skaber fejl og mangler i TMFs sagsbehandlinger reelt et demokratisk problem?

TMF uddyber og forklarer, at de mange sager forlænger sagsbehandlingstiderne.

At der nu er stablet i alt 3.400 sager ovenpå skrivebordene er sket på trods af, at man — forklarer TMF — har "indført robotter, der kan spare tid i sagsbehandlingen, bl.a. Byggebob, der hjælper med at oprette nye sager og Ændrea, der kan sammenligne oplysninger, når der indsendes nyt sagsmateriale."

Med vished om at TMF råder over kommunale robotter, der kan "spare tid i sagsbehandlingen", vil Magasinet KBH gerne vide, hvor mange af de aktuelle sager, der drejer som om overtrædelser af lokalplaner.

Her lyder svaret dog, at det vil kræve en "manuel gennemgang" af alle sager at svare på, da man ikke har sådan en opgørelse.

Med andre ord er Teknik- og Miljøforvaltningen ikke klar over, hvor mange af dén type sager, man egentlig er i gang med at behandle.

Man fortæller dog, at man arbejder på at få alle sagsbehandlingstider ned på 1-2 måneder.

Da Magasinet KBH forelægger, at der er ganske langt fra 1-2 måneder til de 4½ år der indtil videre er brugt i Noma-sagen og 2½ år i Royal Arena-sagen, lyder svaret, at hvis man vurderer, at sagen er en såkaldt "lovliggørelsessag", så starter et helt særskilt sagsforløb.

Og her har man ingen målsætning om sagsbehandling, men "prioriterer efter alder, hastende karakter, andre prioriterede opgaver m.v."

Klager over manglende overholdelse af lokalplaner er næsten per definition lovliggørelsessager, hvis de skal viderebehandles. Så svaret betyder reelt, at TMF ikke har en målsætning for behandling af sager, hvor virkeligheden ikke er endt med at stemme overens med de politisk vedtagede lokalplaner.

Men at de to sager om Noma og Royal Arena nu er løbet over flere år skyldes altså ifølge TMF også "manglende koordinering".

Magasinet KBH følger begge sager og opdaterer løbende.

Har du oplysninger?

Har du kendskab til en sag, hvor der er klaget til Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning, men hvor der tilsyneladende ikke sker noget i sagen? Send information til tip@magasinetkbh.dk.

Vi kan ikke love, vi vender tilbage om den specifikke sag, men alle modtagede oplysninger vil indgå i vores arbejde med at afdække den overordnede sag.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

belnurze@gmail.com
Har desværre selv mistet tilliden fuldstændig til KK. Først en sammenlægning af andelslejlighed som venter på tilladelse til sammenlægning: 3 år nu. Div. store byggerier med alle mulige fejl, fx. Nordfløjen RH, Niels Bohr på Jagtvej som skulle være færdigt i 2016 og som er TOMT i 2023 stadig!! Andre må nævnes. Fx. børn/unge/socialforvaltninger i forbindelse med forælders misbrug inkl. en teenagedatter, som ingen tager sig af. Div. forvaltninger møder op gang på gang uforberedt, 16 indberetninger har ikke bekymret nogen. Jeg må stoppe her. Er fuldstændig desparat over, hvor ustruktureret og uprofessionelt, der arbejdes. Så nu må de også ned på 4 arbejdsdage om ugen. Det må heller ikke være sjovt at arbejde der. Eller??? Beklager det sure opstød.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling