pixel

De Gamles By er udset til flere børn og frodigere grønt

Når Indre Nørrebros nye store skole tager en bid, skal den resterende natur i byen-i-byen styrkes.

udflugt til de gamles by

Trods navnet er De Gamles By på ingen måde forbudt for børn. Der ligger ikke mindre end syv daginstitutioner rundt i kanten af det parklignende kompleks af plejehjem og ældreboliger, og også fra resten af Nørrebro kommer børneflokke i i trafikveste dagligt stavrende for at klappe geder, høns og kaniner på den bemandende dyrelegeplads.

I løbet af 2020'erne vil bydelens ældste beboere så komme i decideret undertal i området, når 800 skolebørn flytter ind på Indre Nørrebros kommende folkeskole i hjørnet langs Sjællandsgade.

På Den Gamle Bys modsatte hjørne, hvor Møllegade og Nørre Allé mødes, har Københavns Kommunes politikere også besluttet at nybygge et større Center for Diabetes, der skal flytte fra Vesterbro og tæt på Rigshospitalet.

Selvom bebyggelserne skal erstatte henholdsvis nogle kommunale administrationsbygninger i Sjællandsgade og en materielgård i Møllegade, så er der tale om to betragtelige bidder af byen-i-byen lige op ad nogle af Nørrebros meget sparsomme offentlige grønne arealer.

Inden nedrivningsmaskinerne sendes mod De Gamles By skal en ny helhedsplan derfor sikre, at det nye indpasses med en balance, der bevarer og understøtter enklavens resterende parkelementer.

Forslaget til helhedsplanen er netop nu og frem til midt i december i offentlig høring. Vedtages planen derefter af Borgerrepræsentationen, vil dens overordnede anbefalinger og principper blive udgangspunktet for de mere konkrete og detaljerede nye lokalplaner for De Gamles By, herunder for selve udformningen af skolen og diabetescenteret.

Nordpolen er reddet

Forslaget til helhedsplanen 'Generationernes By' er udarbejdet af arkitekterne fra Tredje Natur, der blandt andet også står bag renoveringen af Enghaveparken og masterplanen for Klimakvarter Østerbro.

Med på råd er en større referencegruppe med lokale aktører, ældreorganisationer, miljøforeninger og træaktivister. Og højt på den lokale dagsorden har været, at Nørrebro i forvejen er hovedstadens tættest befolkede bydel med sølle 6 m2 grønne områder pr borger – gennemsnittet i hele byen er 36 m2 grønt pr københavner.

Til referencegruppens fortjeneste er den største nyhed i planforslaget derfor også, at hele det sammenhængende delområde kaldet Nordpolen bevares ubebygget.

Det er den grønne "top" på De Gamles By, der skærmer af mod Tagensvej med en gruppe større træer – ikke mindst en kroget hvidtjørn, der med sine mellem 200 og 250 år på bagen er ældre end Nørrebro selv. Siden den forrige helhedsplan fra 2012 har Nordpolen været udpeget til to store erhvervsbyggefelter, men det tages altså nu af bordet.

'Generationernes By' opsætter desuden en række tematikker for fremtiden i De Gamles By, der skal styrke de eksisterende kvaliteter som et oplevelsesrigt område, der samler nørrebroerne på tværs af generationer:

Foruden at sikre den grønne balance handler det blandt andet om at indarbejde skybrudssikring med regnvandsløsninger på overfladen, der også kan bidrage til bynaturen og højere biodiversitet. At de nye bebyggelser skal forholde sig til de eksisterende i deres materialer, sigtelinjer, højde og retning. At den gennemkørende biltrafik holdes ude og cyklerne henvises til tydelige ruter, så gående børn og ældre kan færdes sikkert på rolige stier. At nye tiltag og aktiviteter understøtter fællesskaber og inkluderende oplevelser, samt at de ydre kantzoner skal være inviterende og integrerede i det omkringliggende Nørrebro.

Frodigere og vildere

Gennemgående lægger helhedsplanen op til, at beplantningen i hele De Gamles By skal fortættes og intensiveres. Der skal plantes flere træer, og hvor det er muligt, skal asfalt og fliser erstattes med begrønnede flader.

Udviklingen af bynaturen vil tage udgangspunkt i de forskelligartede parkoplever, som delområderne allerede tilbyder. For eksempel er "vild" natur i fokus på Nordpolen, hvor græsset får lov at gro, mens buskadset fortættes og kan få forstærkning fra en bevokset og for dyrelivet beboelig støjmur mod Tagensvej.

Nede i den anden ende ved Guldbergsgade kan Sydpolen med dyrelegepladsen få understøttet sin mangfoldige og selvgroede karakter med frugttræer, bærbuske og nyttehaver.

Og omkring plejehjemmene imellem de to poler foreslås det at forstærke de anderledes retlinede alléstrukturer og trimmede parkanlæg og supplere dem med flere nye små sansehaver med stauder og urter.

Skole i 2025

Den nye tresporede skole skal med tilhørende idrætshal erstatte Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tre administrative bygninger i Sjællandsgade 40. Det giver plads til ca. 10.000 m2 nybyggeri i tilgift til 1.500 m2 i to ombyggede ældre bygninger på Edith Rodes Vej på hver side af De Gamles Bys Kirke.

For at bibeholde mest mulig grønt areal nær skolen skal tagene tages i brug til for eksempel boldbane og legepladser. Områderne omkring skolen skal ligesom hallen være åben for lokalområdet efter skoletid og foreslås derfor udformet med robust beplatning, så de inviterer til leg og bevægelse i bynaturen.

Også udearealerne omkring diabetescenteret i Møllegade skal indbyde til en sund og aktiv livsstil og kunne for eksempel indrettes med mulighed for madlavning, køkkenhave-dyrkning og træningsfaciliteter.

Hvis forslaget til 'Generationerns By' klarer sig gennem den offentlige høring uden større ændringer, forventes helhedsplanen at få rådhuspolitikernes endelige godkendelse i starten af 2020, hvorefter forslag til den mere konkrete lokalplan følger et års tid senere.

Skolen i De Gamles By er udset til komme på kommunebudgettet i 2021, så den kan åbne i sommeren 2025. Finansieringen af Center for Diabetes er også at regne for en formalitet, mens der til gengæld ikke på forhånd er afsat penge til eller sat tidshorisont på nogle af de grønne initiativer i helhedsplanen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling